Wpływ taśmy podcewkowej na aktywność seksualną kobiet cierpiących na wysiłkowe nietrzymanie moczu

Wpływ implantacji taśmy podcewkowej na aktywność i funkcjonowanie seksualne kobiet cierpiących na wysiłkowe nietrzymanie moczu

Bianca B.MengerinkMD, Sanne A.L.Van Leijsen MD, PhD, Mark E.VierhoutMD, PhD, Joanna Inthout MSc, Ben W.J.MolMD, PhD, Alfredo L.Milani MD, PhD Jan-Paul W.R.Roovers MD, PhD, Hugo W.F.Van Eijndhoven MD, PhD, Carl H.Van Der Vaart MD, PhD, Iris Van Gestel MD, PhD, Francis E.Hartog MD, John F.A.Heesakkers MD, PhD, Kirsten B.Kluivers MD, PhD


Abstrakt

Wprowadzenie

Wysiłkowe nietrzymanie moczu ma negatywny wpływ na seksualne funkcjonowanie kobiet.

Cel

Ocena wpływu wszczepienia podcewkowej taśmy na aktywność i funkcjonowanie seksualne kobiet cierpiących na wysiłkowe nietrzymanie moczu.

Metody

Jest to drugorzędna analiza wyników badania wartości urodynamiki przed rozpoczęciem operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (VUSIS-II), mająca na celu ocenę wartości urodynamiki u kobiet cierpiących przede wszystkim na wysiłkowe nietrzymanie moczu. Pacjentki poddane zabiegowi wszczepienia taśmy drogą załonową lub drogą przez mięsień obturatora zostały objęte prezentowanym badaniem, jeśli pozyskano informacje na temat ich aktywności seksualnej przed zabiegiem oraz w okresie 12 miesięcy od jego przeprowadzenia. Dane zebrano przy pomocy kwestionariusza z zamkniętymi i niezamkniętymi pytaniami. Związek między wszczepieniem taśmy podcewkowej a funkcjonowaniem seksualnym (nietrzymanie moczu podczas odbywania stosunku, zadowolenie oraz dyspareunia) został porównany z wynikami testów McNemar χ2 pod względem danych nominalnych oraz wynikami powiązanych testów-T pod względem danych porządkowych. Czynniki mające potencjalny wpływ zostały przeanalizowane z wykorzystaniem jednoczynnikowych oraz wieloczynnikowych logistycznych analiz wstecznych.

Pomiary najważniejszych wyników

Zmiany w aktywności seksualnej oraz funkcjonowaniu seksualnym po przeprowadzeniu zabiegu wszczepienia taśmy podcewkowej.

Wyniki

Informacje dotyczące aktywności seksualnej były dostępne w przypadku 293 z 578 (51%) kobiet biorących udział w badaniu VUSIS-II. Przed zabiegiem 252 z 293 badanych (86%) było aktywne seksualnie vs. 244 z 293 badanych (83%) było aktywne seksualnie w okresie 12 miesięcy od przeprowadzenia zabiegu. Znacznie więcej pacjentek, u których wyleczono wysiłkowe nietrzymanie moczu było aktywne seksualnie  po przeprowadzonym zabiegu (213 z 247 [86%] vs. 31 z 46 [67%], P < .01).  ). Badanie wykazało, iż w wyniku leczenia nastąpił znaczny spadek nietrzymania moczu podczas odbywania stosunku (120 z 236 [51%] przed zabiegiem vs 16 z 236 [7%] po zabiegu, P < .01). Nawrót dyspareunii nastąpił u 21 z 238 kobiet (9%). Co więcej, badanie wykazało, iż znacznie większa redukcja nietrzymania moczu podczas odbywania stosunku nastąpiła w wyniku wszczepienia taśmy drogą załonową w porównaniu ze wszczepieniem taśmy przez mięsień obturatora (stosunek odds = 2.04, 95% CI = 1.10–3.80, P = .02).

Wnioski

Pozyskane dane wskazują, iż operacyjne wszczepienie taśmy podcewkowej  ma ogólny, pozytywny wpływ na seksualne funkcjonowanie kobiet cierpiących na wysiłkowe nietrzymanie moczu. W przypadku redukcji nietrzymania moczu podczas odbywania stosunku płciowego, wszczepienie taśmy drogą załonową jest znacznie skuteczniejsze niż zastosowanie drogi przez mięsień obturatora. Nawrót dyspareunii został odnotowany u 1 z 11 kobiet.

Kluczowe słowa:

  • Operacyjne leczenie nietrzymania moczu,
  • Taśma podcewkowa,
  • Operacyjne wszczepienie taśmy podcewkowej,
  • taśma załonowa,
  • Funkcjonowanie seksualne,
  • Aktywność seksualna,
  • Seksualność,
  • Wysiłkowe nietrzymanie moczu,
  • Taśma wprowadzana przez mięsień obturatora
  • Value of Urodynamics Prior to Stress Incontinence Surgery (VUSIS) I and II; wartość urodynamiki przed rozpoczęciem operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

Źródło: www.sciencedirect.com